Tunelový komplex BlankaÚvod
Nepřihlášen - Přihlásit
Tunelový komplex Blanka, Praha, Česká republika

V současné době je tunelový komplex Blanka největší podzemní silniční dopravní stavbou , která je realizována v České republice. Jedná se o rozsáhlý projekt, který je budován v rámci výstavby severozápadní části Městského okruhu. Celková délka nové dopravní trasy bude 6,4 km, z níž délka samotné tunelové části dosahuje délky 5,5 km. Celý tento nově budovaný komplex v budoucnu naváže na již zprovozněnou část Městského okruhu s již provozovanými tunely Zlíchovským, Strahovským a tunelem Mrázovka a vytvoří tak další část silničních tepen v hlavním městě. Podle postupů prací na stavbě a plánů investrora bude tunelový komplex Blanka dokončen a zprovozněn v polovině roku 2014.

Z celkové délky tunelů byla přibližně polovina tunelových trub prováděna technologií hloubenou a druhá technologií raženou.Systém provozního větrání v tunelovém komplexu Blanka je založen na kombinaci polopříčného a podélného větrání s využitím pístového efektu projíždějících vozidel. Za běžného provozu je vzduch do tunelu přiváděn vjezdovými portály a lokálními přívody po jednotlivých délkách celého tunelu.

V případě požáru je odvod kouře a tepla v hloubené části tunelů zajištěn proudovými ventilátory, které jsou osazené ve vrchlíku ostění tunelu. V ražených úsecích tunelů je navržen nucený odvod tepla a kouře pomocí ventilačních kanálů a ventilátorů. Nasávací sytém je umístěn cca po vzdálenosti 80 m v nice v betonovém ostění ražených tunelů. Nasávací štěrbiny a zakrytí odvětrávacích kanálů je vytvořeno speciální technologií Promat, navrženou a realizovanou přímo pro tento typ a charakter stavby.

Svislé strany těchto kanálů jsou ze tří stran tvořeny železobetonovou konstrukcí ostění tunelu. Čelní strana (zákryt kanálu) je provedena speciální sendvičovou konstrukcí pomocí skladby tunelových desek PROMATECT-H, tl. 12 a 15 mm. Nosná vodorovná žebra jsou tvořena nerezovými jeklovými profily, které jsou pomocí nerezových kotev připevněny do ostění tunelu. Vzdálenost těchto profilů je max. 500 mm z důvodu vytvoření polygonu kopírujícího ostění klenby tunelu. Zákryty kanálů splňují požární odolnost EI30 (teplotní scénář požáru podle ISO křivky) včetně kouřotěsnosti. Investor také požadoval odolnost vůči ropným produktům, posypovým solím, mrazu, vodě, vlhkosti, plísním, apod. V tunelu se vyskytují dva typy provedení zakrytí odvětrávacích kanálů a to pro dvoupruhovou vozovku a třípruhovou vozovku. Úkolem těchto větracích kanálů, na kterých je aplikován systém Promat, je odvádět zplodiny hoření při požáru z vrchlíku tunelového tělesa od nasávacích štěrbin do hlavního, horizontálního, vzduchotechnického kanálu, který je umístěn pod vozovkou. Tento hlavní kanál je napojen na centrální ventilátory, které odsávají v případě požáru kouř a teplo mimo tělesa jednotlivých trub tunelů.

Zajímavostí je, že vzhledem k požadovaným pevnostním charakteristikám na nosné nerezové jeklové profily nebylo možné tunelové desky PROMATECT-H kotvit klasickou technologií (tj. vruty). Byl zvolen netradiční způsob kotvení tunelových desek PROMATECT-H pomocí nerezových nýtů, který se v praxi osvědčil.

Firma Promat s.r.o. dodávala na stavbu, kromě tunelových desek PROMATECT-H, kompletně veškerý montážní materiál pro výše uvedený systém zákrytu vzduchotechnických kanálů.

Ing. Petr Kejklíček
technické oddělení
Promat s.r.o.
QR Code for http://web.promatpraha.cz/tunelblanka